Przegląd stacji transf. SN/nn

Nasze Usługi Przegląd (Oględziny) Konserwacja

Nasze Usługi

Wykonujemy usługi polegające na okresowych oględzinach i przeglądach abonenckich stacji transformatorowych SN/nn wnętrzowych jak i napowietrznych i wystawiamy Protokół okresowej kontroli stacji transformatorowej.

Usługa polega na przeprowadzeniu zabiegów eksploatacyjnych przez dokonanie oględzin i przeglądów oraz ich udokumentowanie. Oględziny za pomocą kart oględzin, przeglądów za pomocą karty przeglądu, według wzorów przedstawionych w instrukcji eksploatacji stacji transformatorowych SN/nn, a także dokonywaniu pomiarów i prób eksploatacyjnych.

Po dokonaniu w/w czynności przeglądowych, dokonujemy analizy wyników przeprowadzonych pomiarów i prób eksploatacyjnych, przekładając Zamawiającemu stosowną dokumentację z wynikami przeprowadzonych pomiarów, oględzin z analizą i końcowymi wnioskami.

Przegląd (Oględziny)

W skład przeglądu stacji transformatorowej wchodzi :

  Oględziny oraz Przegląd całej stacji:

 1. zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym,

 2. zgodność układu połączeń stacji,

 3. stan napisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych,

 4. stan i gotowość ruchową łączników i ich napędów,

 5. działanie przyrządów kontrolno-pomiarowych,

 6. stan izolatorów i głowic kablowych,

 7. kompletność dokumentacji i stan sprzęty ochronnego i przeciwporażeniowego

 8. wyłączników – przełączników, zaczepów i układów automatyki,

 9. stan fundamentów, kanałów kablowych, konstrukcji wsporczych instalacji odgromowej, przeciwpożarowej, kabli, przewodów i osprzętu,

 10. stan dokumentacji eksploatacyjnej znajdującej się w stacji

 11. sprawdzenie ciągłości przewodów uziemiających,

 12. pomiary skuteczności zerowania,

 13. pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli,

 14. sprawdzenie stanu połączeń w głównych torach prądowych,

 15. wykonujemy pomiary rezystancji uziemień roboczych i odgromowych,

 

 Przy oględzinach transformatorów sprawdzamy:

 1. poziom oleju w olejowskazie,

 2. temperaturę oleju,

 3. obciążenie transformatora,

 4. stan urządzeń pomocniczych,

 5. stan izolatorów,

 6. stan połączeń szynowych i urządzeń roboczych,

 7. stan pomieszczenia transformatora

 8. czyszczenie izolatorów,

 9. sprawdzenie urządzeń zabezpieczających i pomiarowych,

Dodatkowo wykonujemy pomiar kamerą termowizyjną wszystkich połączeń i styków prądowych po stronie nN i SN oraz transformatorów.

 

Konserwacja

W skład Konserwacji stacji transformatorowej wchodzi :

  Oględziny pełne oraz sprawdzenie:

 1. wyłączników – przełączników, zaczepów i układów automatyki,

 2. stan fundamentów, kanałów kablowych, konstrukcji wsporczych instalacji odgromowej, przeciwpożarowej, kabli, przewodów i osprzętu,

 3. stan dokumentacji eksploatacyjnej znajdującej się w stacji

 4. sprawdzenie ciągłości przewodów uziemiających,

 5. pomiary skuteczności zerowania,

 6. pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli,

 7. pomiary charakterystycznych wielkości i sprawdzenie działania układów pomiarowych, automatyki i zabezpieczeń w zakresie pozwalającym stwierdzić poprawność pracy tych układów,

 8. badania poszczególnych urządzeń w zakresie ustalonym w dokumentacji fabrycznej tych urządzeń,

 9. sprawdzenie działania i współpracy łączników,

 10. sprawdzenie stanu połączeń w głównych torach prądowych,

 11. czynności konserwacyjne i naprawy zapewniające poprawę pracy urządzeń stacji

 12. wykonujemy pomiary rezystancji uziemień roboczych i odgromowych,

 13. sprawdzamy aparaturę w układach pomiarowych, automatyki i zabezpieczeń w zakresie objętym badaniami niepełnymi zgodnie z instrukcją fabryczną urządzeń.

 Podczas konserwacji transformatorów wykonujemy i sprawdzamy:

 1. poziom oleju w olejowskazie,

 2. temperaturę oleju,

 3. obciążenie transformatora,

 4. stan urządzeń pomocniczych,

 5. stan izolatorów,

 6. stan połączeń szynowych i urządzeń roboczych,

 7. stan pomieszczenia transformatora

 8. pomiar rezystancji izolacji uzwojeń,

 9. próbę oleju,

 10. czyszczenie izolatorów,

 11. kontrolę obiegu olejowego, usunięcie szlamu z kondensatora i ewentualne czyszczenie oraz dopełnienie lub wymianę oleju,

 12. konserwację styków i połączeń śrubowych,

 13. kontrolę szczelności,

 14. konserwację napędu przełącznika zaczepu,

 15. sprawdzenie i konserwację urządzeń zabezpieczających i pomiarowych,

 16. usunięcie innych zauważonych usterek.

Dodatkowo wykonujemy pomiar kamerą termowizyjną wszystkich połączeń i styków prądowych po stronie nN i SN oraz transformatorów.